De Kleine Stap: Ambulante opvang

Wat?

De Kleine stap vangt kinderen op, waarvan de ouders ook een vraag hebben naar extra ondersteuning. Er is dus steeds begeleiding vanuit het CKG

(via een tuimelmodule, Amber, mobiel, STOP 4-7,…).

Voor wie?

We richten ons op kinderen tussen 0 en 12 jaar. In de praktijk gaat dit vaak om kinderen tussen 0 en 3 jaar, zeker buiten de schoolvakanties.

Concreet?

Tijdens weekdagen kunnen kinderen in de Kleine Stap terecht, in een leefgroep van maximum 6 kinderen. Het aantal dagen en het aantal uren wordt samen met het gezin afgesproken. Naast de opvang van kinderen is er veel interactie tussen de leefgroep en de ouders. Er is dagelijks contact rond het verloop van de dag, de ontwikkeling van het kind, vragen of bezorgdheden van de ouders,… Er kunnen wederzijds ervaringen worden uitgewisseld. We streven ernaar om naast de opvang van het kind en de begeleiding van de ouders ook met de context van het gezin en/of andere hulpverleners samen te werken.

Kostprijs?

De opvang is gratis.

Contact?

050/33.82.06

ckg@sint-clara.be

De Tuimelwerking: Ambulante training van ouders en kinderen samen in groep

Wat?

De Tuimelwerking is een ambulante training in groepsverband. We verwachten dat ouders 1 tot 3 keer per week deelnemen aan activiteiten die plaatsvinden in het CKG.

Voor wie?

We bieden training aan gezinnen met kinderen tussen 0 en 6 jaar met als doelstelling hun draagkracht en opvoedingsvaardigheden te versterken. Deze module wordt enkel aangeboden in Brugge.

Concreet?

De activiteiten vinden plaats in groep en staan in het teken van het trainen van opvoedingsvaardigheden en het versterken van de band tussen ouders en kinderen. We doen dit door samen actie te ondernemen, samen te oefenen in een positieve, opbouwende sfeer. Dit doen we aan de hand van verschillende methodieken en activiteiten:

  • Tuimelactiviteiten (bv. knutselactiviteiten, bewegingsspelletjes, Sherborne, babymassage en -yoga,…)
  • Individuele trainingsmomenten waarbij de focus ligt op verbinding tussen ouder en kind (bv. een badje geven, snoezelen, gezelschapsspelletjes, …).
  • Knabbel en babbel: een gezellig moment voor ouders en kinderen samen. De inhoud kan een gesprek zijn rond opvoeding, een gezellige activiteit of een oudervergadering.
  • Uitstappen waarbij we de nadruk leggen op haalbare, bereikbare en betaalbare activiteiten op maat van de doelgroep (bv. gaan zwemmen, een wandeling in het bos,…).
  • Oudercursussen waarbij we aan de hand van een spel of training dieper ingaan op enkele pedagogische thema’s met de ouders (bv. omgaan met moeilijk gedrag van kinderen, positief opvoeden, EHBO…). Er wordt opvang voor de kinderen voorzien.
  • Gezinsbegeleiding aan de hand van regelmatige gesprekken en/of huisbezoeken om de begeleiding te evalueren, de transfer vanuit de Tuimel naar huis te kunnen maken, …  Er kunnen ook specifieke activiteiten aangeboden worden thuis, bv. speelgoed samen ordenen en een speelhoekje installeren voor de kinderen, samen naar de winkel gaan en fruitpap maken, … Daarnaast wordt er ook gewerkt aan het versterken van de individuele kracht van ouders, het netwerk uitbouwen en versterken, inzicht krijgen in krachten en onrecht die spelen binnenin het systeem. Indien nodig wordt er begeleiding gegeven rond bredere maatschappelijk thema’s (bv. woonsituatie, financiële situatie, contact en samenwerking met andere diensten,…)

Kostprijs?

De training en begeleiding is gratis.

Contact?

050/33 82 06

ckg@sint-clara.be

STOP4-7: Ambulante training van ouders en kinderen

Wat?

STOP 4-7 is een trainingsprogramma voor kinderen tussen 4 en 7 jaar, die thuis en/of op school (lichte) gedragsproblemen vertonen (bv. het antwoord roepen in de groep zonder vinger op te steken, agressief gedrag vertonen, moeite hebben met stilzitten, hun beurt niet kunnen afwachten, niet gehoorzamen, driftbuien, …)

Voor wie?

De STOP 4-7 training heeft als doel de negatieve spiraal tussen het kind en zijn/haar omgeving te doorbreken. Hierdoor kan het kind binnen zijn/haar mogelijkheden op een positieve wijze verder ontwikkelen en kan het opnieuw functioneren binnen de school en gezinscontext.

Het programma focust zich op kinderen tussen 4 en 7 jaar, hun ouders en leerkrachten.

Concreet?

De training focust op de drie verschillende domeinen: kind, ouders en school.

Kindtraining:

De kinderen worden tien weken lang verwacht op dinsdag van 9u tot 15u, dit in een groepje van maximaal 10 kinderen. Aan de hand van coaching, modeling en het geven van heel veel positieve bekrachtiging worden de kinderen aangeleerd zich positiever te gedragen. Dit betreft het inoefenen van sociale vaardigheden, probleemoplossingsvaardigheden, omgaan met gevoelens, luisteren, zelfcontrole, …

Oudertraining:

De oudertraining bestaat uit een theoretisch en informatief gedeelte, het uitwisselen van ervaringen en samen zoeken naar oplossingen. De oudertraining gaat wekelijks door op dezelfde dag van de kindtraining. Dit telkens in de namiddag van 13u tot 15u.

Om de ouders te ondersteunen wordt zowel gedurende de tien weken van de training als tijdens de nazorg, op huisbezoek gegaan. De frequentie van de huisbezoeken hangt af van het gezin zelf. Er wordt gewerkt op maat van het gezin.

Leerkrachttraining:

Naast het engagement van de ouders, is ook de steun van de leerkrachten van groot belang. Samen met de leerkrachten wordt stil gestaan bij het ontstaan van moeilijk gedrag en hoe ermee om te gaan in de klas. De competenties van de leerkrachten worden versterkt, alsook de relatie tussen leerkracht en kind en tussen leerkracht en ouder. De leerkrachten komen vier keer samen, gespreid over een periode van tien weken. Dit gaat telkens door op woensdagvoormiddag van 9u tot 12u. Daarnaast komen we ook langs op school ter ondersteuning.

Praktisch:

Er zijn 3 trainingsperiodes per schooljaar:

  • oktober-december (Diksmuide)
  • januari – maart (Brugge)
  • april – juni (Brugge)

De sessies in Brugge vinden plaats te CKG Sint-Clara, Garenmarkt 9, 8000 Brugge.

De sessies in Diksmuide vinden plaats in Kinderdagverblijf Prutske, Oostendestraat 9A, 8600 Diksmuide.

Contact?

STOP 4-7 Brugge-Diksmuide

GSM: 0475/73 74 37

Tel: 050/33 82 06

Email:  stop4-7@sint-clara.be

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×