missie

Het CKG Sint-Clara VZW is een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning met een preventieve, onthalende en oriënterende opdracht.

Ons centrum is gesubsidieerd en erkend door Kind en Gezin voor een capaciteit van 55 plaatsen  binnen de regio Brugge en 10 mobiele begeleidingen in de regio Diksmuide-Ieper.

Het CKG richt zich op gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar, in al hun diversiteit, die een hulpvraag stellen omdat het opvoedingsgebeuren voor de ouder(s) en /of kind vastloopt of dreigt vast te lopen. Dit hulpaanbod kan ook inhouden dat er naast opvoedingshulp aan de ouders, tijdelijk een mogelijkheid is tot het residentieel of ambulant opvangen van kinderen binnen het CKG, steeds met perspectief op verandering.

Onze belangrijkste werkingsprincipe is laagdrempeligheid : ouders kunnen  ook rechtstreeks bij ons terecht zonder tussenkomst van verwijzende instanties.

 

Ook het preventief karakter, of het voorkomen van escalatie van problemen staat centraal bij onze tijdelijke, kortdurend hulpverlening. Binnen een vrijwillig kader voorkomen we dat meer langdurige en intensieve hulp nodig wordt. De verantwoordelijkheid van de ouders blijft centraal staan.
Onze uiteindelijke doelstelling is steeds het kind zo snel mogelijk weer binnen het eigen gezin in een pedagogisch verantwoord klimaat laten opgroeien. We helpen de ouders de energie terug te vinden, om terug te kunnen omgaan met de noden en behoeften van hun kind.

 

Het preventieve karakter van onze instelling belet echter niet dat we in eerste instantie alle kinderen opvangen of alternatieven bieden aan ouders of verwijzende hulpverleners die tijdens een crisissituatie komen aankloppen. Wij zijn daarvoor permanent toegankelijk, 24 uur op 24 uur.
Omdat de ondersteuning beperkt is in tijd worden de ouders intensief bij de werking betrokken, zodat het gezin zo spoedig mogelijk zijn functies ten aanzien van het kind weer kan opnemen. ‘Empowerment’ vormt een kernprincipe binnen de begeleiding : de krachten in het gezin worden naar boven gehaald en versterkt. Er is een blijvend respect en geloof in de mogelijkheden van de ouders.

 

Er wordt steeds gekozen voor de minst ingrijpende vorm van hulpverlening.
Het CKG heeft drie werkvormen:

In de ambulante werkvorm blijft het gezin zijn functies gedeeltelijk zelf opnemen en verblijft het kind enkel tijdens de dag of tijdens de nacht in ons CKG. Ouders participeren zoveel als mogelijk aan de werking. Binnen die werkvorm bieden we ook het STOP4-7-project, de tuimelmodule (De Kleine Stap ) en een oudercursus 'Help, mijn kind doet moeilijk !'aan. In de nabije toekomst gaan we ook TripleP level 4 en 5 aanbieden.

 

In elke werkvorm hebben we vooral aandacht voor vier domeinen:


 

Onze inspiratiebron…

… ligt bij de Zusters Franciscanessen, Missionarissen van Maria, die vanuit een christelijke geïnspireerdheid een kinderdag- en nachtverblijf uitbouwden om kinderen in nood te helpen. Het recht op zorg voor iedere mens en het respect voor de eigenheid van elke persoon, ongeacht zijn achtergrond, blijven ook voor ons de basis waarop we blijven verder werken. Van een oorspronkelijk eerder verzorgende taak is de zorg voor het kind in nood geëvolueerd naar een veel omvattender opdracht waarbij ook psychische, sociale en emotionele opvang voldoende aandacht krijgen. In dit streven naar een volledige ontwikkeling, is ook de zorg voor de leefomgeving van het kind belangrijk.

 

Met de beschikbare middelen willen we een maximum aan kwaliteit nastreven. Daarvoor willen we ons op alle vlakken inspannen en de eigen kwaliteit voortdurend bevragen, bewaken en verbeteren aan de hand van kwaliteitscriteria voor de hulpverlening en de interne werking.

 

Onze eerste zorg

… gaat uit naar het kind in zijn eigen leefwereld, rekening houdend met zijn eigenheid en ontwikkeling, zijn rechten. De veiligheid van het kind binnen het opvoedingsgebeuren staat hierbij steeds centraal.

 

Van alle medewerkers verwachten we dat zij…

 • een positieve ingesteldheid hebben en respect ten opzichte van onze kinderen en het gezin waaruit ze komen;

 • professioneel onderlegd zijn, bereid zijn zich steeds verder te bekwamen en openstaan voor nieuwe ontwikkelingen op hun vakterrein;

 • de rechten van het kind voorop stellen

 • warmte en veiligheid bieden aan de kinderen;

 • creatief zijn in hun omgang met de kinderen;

 • respect hebben voor elkaar zijn eigenheid;

 • bereid zijn samen te werken met aandacht voor de meerwaarde van deze samenwerking door de inbreng van ieders specifieke kwaliteiten.

 •  

  Samenwerking:

  Omdat gezinszorg veel verschillende invalshoeken heeft en het gezin ook voor andere deelaspecten hulp kan krijgen van andere diensten, hechten wij veel belang aan de samenwerking met die andere hulpverleningsdiensten uit de regio. Deze samenwerking uit zich in vele overlegmomenten met andere hulpverleners waarbij de aandacht voor de privacy en het respect voor de eigenheid van ouders en kind altijd aanwezig zijn. In deze samenwerking blijft onze aandacht toegespitst op het belang van het kind en zijn rechten.

  Ook in de toekomst willen we verder inspelen op de veranderingen binnen de integrale jeugdhulpverlening en onze werking verder afstemmen op onze doelgroep en zijn hulpvragen.